پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسان - 22 اسلاید

پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسان - 22 اسلاید

پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسان - 22 اسلاید

پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسانپ

پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسان

پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسان

پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسان

این پیمان بین شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی که دراین پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقای مهندس  X  ازیک طرف وازطرف دیگرشرکت همسایگان فرمند که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود به نمایندگی آقای فاضل می باشد منعقد می گردد.
ماده یک:موضوع پیمان و حدود انجام وظایف
نصب کنتوردیماندی.سه فازوتک فاز روستایی واصلاح سرویس کنتور به شرح ذیل:
1_نصب کنتور تک فاز روستایی به ازاء هر مورد7200 تومان میباشد
2_نصب کنتور سه فازبه ازاء هرمورد12000 تومان می باشد
3_نصب تابلوی شماره یک به ازاء هر مورد22000 تومان می باشد
4_اصلاح و سرویس کلمل کنتور تکفاز به ازاء هر مورد 6300 تومان می باشد
5_تعویض فیوز تکفاز به ازاء هر مورد4000 تومان می باشد
6_تعویض سوکت کنتر تکفاز به ازاء هر مورد 4000 تومان می باشد
7_تعویض تخته کنتور به ازاء هر مورد 5000 تومان می باشد
8_تعویض کابل سرویس مشترک به ازاء هر مورد5000 تومان می باشد

پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسانپ

 

پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسان


9_بازو بست دستک مشترک به ازاءهر مورد5000 تومان می باشد

10_اصلاح وترمیم کابل سرویس مشترک با استفاده از ترموفیت به ازاءهر مورد5000 تومان می باشد

11_اصلاح وسرویس کامل کنتور سه فاز به ازاء هر مورد10000 تومان می باشد

12_تعویض فیوز سه فاز به ازاءهر مورد 4000 تومان می باشد

13_تعویض کابل سرویس مشترک به ازاء هر مورد5000 تومان می باشد

14_بازوبست دستک مشترک به ازاءهر مورد5000 تومان می باشد

15_نصب لوله سر درب به ازاء هر مورد2500 تومان می باشد

16_مونتاز کنتور به ازاءهر مورد 5500 تومان می باشد

 

 

تبصره یک : پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار کلیه نیروهای انسانی مرد نظر برای انجام کارهای مندرج در موضوع پیمان را بطور کتبی به کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی نماید.
تبصره دو : کلیه هزینه های جانبی شامل ایاب و ذهاب حمل و نقل ابزار آلات مصرفی لوازم ایمنی به عهده پیمانکار می باشد
تبصره سه : می بایست وضعیت پوشش البسه و کفش پرسنل پیمانکار مطابق با مقررات شرکت باشد(لباس با سرشانه نارنجی و کفش مناسب)
تبصره چهار : در مواردی که پیمانکار اقدام به انجام چند ایتم عملیات اصلاح و سرویس  بر روی یک اشترک نماید حداکثر مبلغ قابل پرداخت تا سقف یک اصلاح و سرویس کامل می باشد
ماده دو : شرایط بکار گیری نیروی انسانی
 پیمانکار موظف است برای کار های قید شده در بند(الف) نیروی انسانی کار آزموده با تجربه متهد و آموزش دیده و دارای گواهینامه فنی کار را به خدمت بگیرد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسان است

 

برای دانلود کل پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسان از لینک زیر استفاده کنید:

 


خرید آنلاین